ประวัติ สำนักชลประทานที่ 9 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 ตำบลบางพระ
 
 
สำนักชลประทานที่ 9 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
143/1 หมู่ 4 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20111
ตั้งอยู่ในบริเวณ อ่างเก็บน้ำบางพระ หมู่ที่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ห่างจากกรุงเทพฯ ตามเส้นทางถนนสุขุมวิท (บางนา-ตราด)
ประมาณ 115 กิโลเมตร
โทร. 038 -34-1252-4
โทรสาร 038-34-1255 ,038-34-1433
เว็บไซด์ : www.rid9.com/index1.asp
อีเมล์ : rid9@mail.rid.go.th
ความเป็นมา
   ตามกฎกระทรวง เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2545 ได้แบ่งส่วนราชการ
กรมชลประทานเป็น 25 สำนัก 6 กอง ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะกำหนดกรอบอำนาจ หน้าที่ของแต่ละกระทรวงให้มีเป้าหมายที่ชัดเจน
และลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน โดยการจัดส่วนราชการ ที่ปฏิบัติงานสัมพันธ์กัน รวมไว้เป็นกลุ่มงานเดียวกัน ซึ่งเป็นพื้นฐาน
   สำคัญในการปรับระบบการทำงานในรูปกลุ่มภารกิจ เพื่อให้สามารถกำหนดเป้าหมาย และทิศทางการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
ที่มีความเกี่ยวข้องให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสำนักชลประทานที่ 9 เป็น 1 ใน 25 สำนัก
ที่ก่อตั้งขึ้น นั้น
หน้าที่รับผิดชอบ
1.ควบคุมและดำเนินการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดเล็กและขนาดกลาง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
และโครงการอื่นตามพื้นที่ลุ่มน้ำที่กรมชลประทานมอบหมาย
2. ดำเนินการเกี่ยวกับการกัก เก็บ รักษา ควบคุม ส่ง ระบาย หรือแบ่งน้ำ เพื่อเกษตรกรรม การสาธารณูปโภค การอุตสาหกรรม
การคมนาคมทางน้ำ ติดตามประเมินความปลอดภัยของเขื่อน รวมทั้งป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้ำภายในพื้นที่ลุ่มน้ำ
ที่รับผิดชอบ
3.บำรุงรักษาอาคารชลประทาน ถนนชลประทานและปรับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ในการอุปโภคและบริโภค
4. แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและป้องกันบรรเทาอุทกภัยรวมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำที่รับผิดชอบ
5.ศึกษาและจัดทำรายงานเบื้องต้นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำที่รับผิดชอบ
6.ให้ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่แก่ผู้ใช้น้ำ
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ท่านอยู่หน้า 1