บางพระ วัดต่างๆในตำบลบางพระ
 
เขาพระพุทธบาทบางพระ
 
เขาพระพุทธบาทบางพระ (ในสังกัดวัดบางพระวรวิหาร )
ตั้งอยู่บนเขาเล็กๆริมถนนสุขุมวิท เส้นทางมุ่งสู อำเภอศรีราชา
เป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลองซึ่งได้รับการบูรณะในสมัยรัชการที่ 4
โดยที่ยอดมณฑบซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธบาทจำลองนี้ จะดป็นจุดชมวิว
ทิวทัศน์ได้โดยรอบและมองเห็นทะเล เกาะสีชังได้อย่างสวยงามชัดเจน และมีการ
จัดงานนมัสการพระพุทธบาทกลางเดือนสามของทุกๆปี
 
 
วัดบางพระวรวิหาร
เลขที่ 157 หมู่ที่ 2 ซอย - ถนน สุขุมวิท
ตำบล บางพระ อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี
ข้อมูลพอสังเขป: ตั้งอยู่ที่ บ้านบางพระ ต.บางพระ อ.ศรีราชา ที่ดินตั้งวัด
มีเนื้อที่ 7 ไร่ 1 งาน 40 ตารางวา
คลิกดูภาพทั้งหมด
วัดเขาบางพระ
 
วัดเขาบางพระ
ที่ตั้ง ตั้งอยู่ด้านล่างของเขาพระพุทธบาทบางพระ เป็นวัดเก่าแก่ที่ได้รับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา เมื่อเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2495 มีพระพุทธชินสีห์ เป็นพระประธานใน
พระอุโบสถ ภายในวัดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ควรเคารพกราบไหว้บูชามากมาย เช่นรูปปั้น พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร (เจ้าแม่กวนอิม) ขนาดใหญ่ ความกว้าง 7 เมตร ความสูง 25 เมตร ฐานรูปดอกบัว พื้นปูด้วยหินอ่อน สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2535 หลวงพ่อโสธร
จำลอง พระสังกัจจายนะ พระสิวลี พระอุปคุตต์(พระ บัวเข็ม) รอยพระพุทธบาท
จำลอง หมอชีวกโกมารภัจจ์ สำหรับรูปปั้น พระโพธิสัตว์กวนอิมนี้เป็นที่เคารพ
สักการะของชาวไทยเชื้อสายจีน และผู้ที่เดินทางผ่านจำนวนมาก เนื่องจากอยู่ห่าง
จากถนนสุขุมวิทเพียง 200 เมตร เท่านั้น
(แล้วท่านล่ะ ก่อนกลับบ้านแวะขอพรท่านหรือยัง)
วัดวิเวการาม
 
วัดวิเวการาม
เลขที่ 1/2 หมู่ 9 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
ที่ตั้ง อยู่ติดคลองสุครีพ ห่างจากถนนสุขุมวิทประมาณ 400 เมตร สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 เดิมชาวบ้านเรียกว่า วัดนอก เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้ให้ประชาชนได้กราบไหว้เคารพบูชา
สังกัดคณะสงฆ์ ธรรมยุต
 
ข้อมูลพอสังเขป:
ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2480 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2508 มีเจดีย์ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และเป็นสถานที่
ปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชน เดิมชาวบ้านเรียกว่า วัดนอก ต่อมาเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ เจ้าอาวาสวัด
เทพศิริทราวาส ได้ประทานชื่อให้ใหม่ว่า วัดวิเวการาม
 
โทรฯ 038-341943

ท่านอยู่หน้า 1