ประโยชน์ของสัตว์ป่า
 
 
1.15 นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร หรือนกเจ้าฟ้า หรือนกตาพอง
(White-eyed river martin : Pseudochelidon sirintarae)
เป็นนกตระกูลเดียวกับนกนางแอ่น สีดำเหลือบเขียวแกมฟ้า โคนหางมีแถบขาว รอบตาเป็นวงสีขาว ขนหางคู่กลางยื่นยาว เคยพบแห่งเดียวที่บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน-มีนาคม ครั้งสุดท้ายพบเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2523 จึงคาดว่าจะสูญพันธุ์แล้ว
2. สัตว์ป่าคุ้มครอง
สัตว์ป่าคุ้มครอง หมายถึง สัตว์ป่าตามที่กฏกระทรวงกำหนดให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองกำหนดไว้ เช่น กระทิง กระรอกบิน กวาง เก้ง ชะมด ชะนี ไก่ป่า นกยูง นกแร้ง นกเงือก งูสิง งูเหลือม ปูเจ้าฟ้า เป็นต้น ซึ่งกฏหมายไม่อนุญาตให้ล่าได้หรือมีไว้ในครอบครอง (ซึ่งรวมถึงซากของสัตว์ป่าสงวนหรือซาก ของสัตว์ป่าคุ้มครอง) หรือค้า เว้นแต่การกระทำโดยทางราชการเพื่อการศึกษา วิจัย การเพาะพันธุ์ หรือเพื่อกิจการสวนสัตว์สาธารณะ หากผู้ใดครอบครองแต่เดิมให้นำมาขึ้นทะเบียนต่อป่าไม้อำเภอภายใน 90 วันนับแต่วันประกาศพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ซึ่งแบ่งได้ 7 จำพวก คือ
1. สัตว์ป่าจำพวกเลี้ยงลูกด้วยนมจำนวน 189 ชนิด
2. สัตว์ป่าจำพวกนก มี 181 ลำดับ 771 ชนิด
3. สัตว์ป่าจำพวกเลื้อยคลานมี 64 ลำดับ จำนวน 91 ชนิด
4. สัตว์ป่าจำพวกสะเทินน้ำสะเทินบกจำนวน 12 ชนิด
5. สัตว์ป่าจำพวกปลาจำนวน 4 ชนิด
6. สัตว์ป่าจำพวกแมลงมี 13 ลำดับ
7. สัตว์ป่าจำพวกไม่มีกระดูกสันหลังมี 13 ลำดับ
3. สัตว์ป่านอกประเภท
สัตว์ป่านอกประเภท หมายถึง สัตว์ป่าที่ไม่ได้อยู่ในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และสัตว์ป่าตามที่กฏกระทรวงกำหนดให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองกำหนดไว้ ซึ่งสามารถทำการล่าได้ ภายนอกเขตป่าอนุรักษ์ (อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าพื้นที่ต้นน้ำชั้น 1)

ประโยชน์ของสัตว์ป่า

ประโยชน์ของสัตว์ป่าที่มีต่อมนุษย์ส่วนใหญ่จะเป็นไปในทางอ้อมมากกว่าทางตรง ทำให้ไม่ค่อย มองเห็นคุณค่าของสัตว์ป่าเท่าที่ควร ประโยชน์ของสัตว์ป่าที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม มีดังต่อไปน
ี้1.เป็นอาหาร การนำเนื้อของสัตว์ป่ามาบริโภคได้กระทำมาตั้งแต่สมัยโบราณ จนทำให้สัตว์ป่าหลาย ชนิดถูกมนุษย์ปรับปรุงพัฒนาจนกลายเป็นสัตว์เลี้ยงไป เช่น แพะ แกะ กระต่าย เป็นต้น สัตว์ป่าหลาย ชนิดที่มนุษย์ยังนิยมนำเนื้อมาใช้เป็นอาหาร เช่น หมูป่า เก้ง กวาง กระจง กระทิง วัวแดง นกชนิดต่าง ๆ ตะกวด แย้ อวัยวะของ
สัตว์ป่าบางอย่างยังนำมาดัดแปลงเป็นอาหารหรือใช้เป็นเครื่องยาสมุนไพร เช่น นอแรด กะโหลกเลียงผา เขากวางอ่อน เลือดค่าง กระเพาะเม่น อุ้งตีนและดีของหมี ดีงูเห่า เป็นต้น

2.ด้านเศรษฐกิจ ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจที่ได้จากสัตว์ป่ามีหลายรูปแบบ เช่น
(1) จากการนำชิ้นส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ป่ามาซื้อขายกัน ซึ่งอาจเป็นหนัง (หนังจระเข้ หนังงูเหลือม หนังงูหลาม หนังตะกวด หนังเหี้ย) งา นอ และขน หรือจากการขายมูลสัตว์บางชนิด เช่น ค้างคาว
(2) การจำหน่ายสัตว์ป่าที่น่ารักและมีความสวยงาม เช่น นกต่าง ๆ ลิง ชะนี
(3) รายได้จากการเปิดบริการเข้าชมสัตว์ป่า ณ สถานที่ต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นสวนสัตว์ปิด/เปิด และในปีหนึ่ง ๆ ยังทำรายได้ให้กับประเทศจากการนำออกจำหน่ายทั้งตลาดภายในและภายนอกประเทศจำนวนไม่น้อย

 

ท่านอยู่หน้า 7